Dokumenty ke stažení

Budujeme decentralizované domovy Doubravka

  • dokončen je projekt Suché (Modlany),
  • probíhá jednání o společném projektu s obcemi na Teplicku,
  • zamýšlíme budovat komunitní centra, denní stacionáře,
  • jiná sociální / zdravotnická zařízení ve shodě s plánováním obcí, kraje.

Komunitní domov - Suché (Modlany)

IROP_EUIROP_MMR

Název projektu:                   Rozvoj sociálních služeb DOZP v obci Suché

Reg. číslo projektu:              CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010465

Program:                               Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020

Číslo výzvy:                            82 – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

Realizace projektu:              2021 – 2023 (stavební část)

Maximální výše dotace:      40,486 mil. Kč

Stručný popis projektu :    Stavíme nový dům pro poskytování budoucí sociální služby DOZP (Domovy pro osoby se zdravotním postižením). Ve dvou samostatných nezávislých domácnostech s nepřetržitou specializovanou péčí bude žít 12 klientů s poruchou autistického spektra. Součástí investiční akce je také vybudování zázemí sociální služby a pořízení nezbytného vybavení.

Cíle projektu:                       Cílem je umožnit klientům život v moderním a funkčním prostředí domácností bez prvků institucionalizace a vytvořit personálu domova optimální zázemí pro poskytování specializované péče.

Projekt si klade za cíl posílit sociální začlenění cílové skupiny do společnosti tím, že bude odstraňovat překážky, které znesnadňují jejich integraci do majoritní společnosti. Klient získá pomoc či znalosti nezbytné k zapojení se do "běžného" života a v rámci individuálních schopností možnost následného uplatnění se na trhu práce. Služba DOZP je mimo jiné zaměřena na aktivizaci a psychosociální podporu, které podpoří sebevědomí klientů, dovedností a schopností ovlivněné částečnou izolací způsobenou hendikepem.